Hållbara helhetslösningar inom bygg- och anläggningsteknik

Projekt- och byggledning

Arega Projektledning AB är din hållbara partner för framtiden. Vi hjälper våra beställare att skapa hållbara helhetslösningar; Innovativa lösningar som är utformade ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Våra medarbetare är engagerade, kompetenta och personliga projektledare i bygg- och anläggningssektorn med varierande bakgrund och kompetensområden. Vi förstärker beställarens organisation genom att i ett nära samarbete leda och samordna projekt mot uppställda mål till rätt tid, kostnad och kvalitet. För oss är det naturligt att driva projekt framåt i dialog med beställare och leverantörer för att uppnå bästa möjliga lösning. Bolaget arbetar företrädesvis inom storstockholmsregionen och kunderna finns bl.a. inom Trafikverket, Stockholms stad, kommuner och privata sektorn.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Projektledning
 • Byggledning
 • Projekteringsledning
 • Produktionsplanering
 • Projektadministration
 • Kontrollansvar
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Entreprenadbesiktningar
 • Värderingar
 • Kalkyler
 • CM-projekt

Inom följande områden:

 • Väg
 • Spår
 • Bro
 • Betong
 • Park
 • Mark
 • Gas
 • Hus
 • Miljö
 • Drift- och underhåll

Våra medarbetare

Aregas medabetare:

Anders
Mellquist

070-693 23 20

anders.mellquist@arega.se
Aregas medabetare:

Fredrik
Fogel

070-693 31 80

fredrik.fogel@arega.se
Aregas medabetare:

Fredrik
Lindell

070-693 67 38

fredrik.lindell@arega.se
Aregas medabetare:

Martina
Axelsson

076-231 24 16

martina.axelsson@arega.se
Aregas medabetare:

Michael
Ullbrand

070-693 45 99

michael.ullbrand@arega.se
Aregas medabetare:

Mikael
Nässén

070-693 74 65

mikael.nassen@arega.se
Aregas medabetare:

Mikael
Törling

072-744 00 82

mikael.torling@arega.se
Aregas medabetare:

Nicklas
Odell

070-693 04 70

nicklas.odell@arega.se
Aregas medabetare:

Sara
Nottebohm-Kaiser

070-693 04 09

sara.nottebohm-kaiser@arega.se
Aregas medabetare:

Sebastian
Ullbrand

070-69 316 40

sebastian.ullbrand@arega.se
Aregas medabetare:

Tomas
Stenbäck

070-693 04 12

tomas.stenback@arega.se

Referensprojekt

Aregas referensprojekt
Utbyggnad av ny motorvägsbro över Skurusundet i Nacka med 2 trafikplatser och renovering av 2 st. befintliga broar. Projektet genomförs i tre delar som totalentreprenad och utförandeentreprenad. Aregas uppdrag är projektledare för vägutredning, projekttävling och arbetsplan samt delprojektledare produktion för vägplan och genomförande. Kontaktperson är Fredrik Fogel.
Aregas referensprojekt
Spårväg City är den nya spårvägen genom centrala Stockholm och Norra Djurgårdsstaden med anslutning till Lidingöbanan i Ropsten. Den omfattas av delprojekten ny spårväg i Stockholm, om- och utbyggnad av Lidingöbanan och en ny spårvagnsdepå på Lidingö. Vårt uppdrag är projekterings- och produktionsledning, miljösamordning, MKB, inventeringar, miljö- och hållbarthetscertifiering. Kontaktpersoner är Mikael Nässén och Michael Ullbrand.
Aregas referensprojekt
Nackas första miljöcertifierade förskola. Certifierat enligt Green Building. Vårt uppdrag var projektledning. Kontaktperson Mikael Törling.
Aregas referensprojekt
I Finnboda Hamn bygger HSB Bostad ca 850 lägenheter. Infrastrukturen anpassas till nybyggnation av bostäder och till den kulturhistoriska hamnanläggningen. Kajar renoveras och kompletteras och nya bostäder byggs på pirar. Aregas uppdrag är projekt- & byggledning för infrastrukturutbyggnaden.
Aregas referensprojekt
Utbyggnad av väg 73 till 26 km motorväg på delen Älgviken – Fors innehållande 31 st broar, 6 st trafikplatser, 20 km lokalväg, 15 km enskilda vägar, 13 st dagvattendammar, bullerplank, dagvattenledningar och övriga tillhörande sidoanläggningar samt vattenledning från Stockholm till Nynäshamn. Projektet består av 6 st totalentreprenader och 4 st utförande-entreprenader. Aregas uppdrag var bitr. projektledare med ansvar för produktion och byggledningsorganisation. Kontaktperson är Fredrik Fogel.
Aregas referensprojekt
Renovering etapp 3 av gamla Årstabron, byggnadsminnesmärkt järnvägsbro över Årstaviken byggd 1929. Projektet avser nytt tätskikt på betongbrodelen och utbyte av spårplan i stål under stor tidspress. Projektet projekteras i BIM och genomförs som samverkansentreprenad. Aregas uppdrag är delprojektledare produktion och projekteringsledare. Kontaktperson är Fredrik Fogel.
Byggledning och miljösamsordning inklusive framtagande av miljöanmälan för vattenverksamhet för nedläggning av dubbla biogasledningar dels i Höggarnsfjärden, enkel ledning i Baggensfjärden samt i Lilla Värtan åt AB Storstockholms Lokaltrafik. Biogasledningarna dras mellan Käppala reningsverk och bussdepåerna i Frihamnen samt på Värmdö (Charlottendal och Ekobacken). Aregas kontaktpersoner är Michael Ullbrand.
Projektutveckling av Kv Traversvagnen beläget på Erikslund i Västerås. Aregas uppdrag är projektledning för utveckling och genomförande vid om och tillbyggnad av handelsfastighet. Aregas kontaktperson är Fredrik Lindell.
Upplands Lokaltrafik AB har byggt en ny bussdepå i Fyrislund. Aregas uppdrag har omfattat projekteringsledning, byggledning och miljösamordning. Aregas kontaktpersoner är Mikael Nässén och Michael Ullbrand.
Projektpartner - Utbildningen avsåg MKB och tillståndsprocesser samt miljöstyrning kopplade till bygg- och anläggningsprojekt. Veidekke A/S - Utbildningen avsåg hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL kopplat till bygg- och anläggningsprojekt.
Framtagande av prövotidsutredning avseende lakvattenhantering vid Fagerlidens avfallsanläggning åt Ragn-Sells Fagerliden AB. Uppdraget omfattade upprättande och sammanställning prövotidshandlingar med inför beslut i Miljödomstolen.
Samordnare för ansökan om tillstånd för ansökan om slutförvarsanläggningar enligt kärntekniklagen och miljöbalken åt Svensk Kärnbränslehantering AB. I samordningen ingick arbete med miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning samt styrning av innehåll och omfattning av ansökan samt framtagande av rapporter avseende metodik och miljömål för miljökonsekvensbeskrivningen.
Förläggning av spill- och dricksvattenledning i sjön Orlången åt Stockholm Vatten AB. Ledningen passerar genom ett flertal naturreservat och ska även samsas med ett flertal andra ledningar längs sträckan. Förläggningen kräver miljöanmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken.
Stora Sköndal etapp 1 och etapp 2, Aregas uppdrag var övergripande biträdande projektledare vid programarbete, systemarbete och genomförande av exploatering för boende, parker och förskolor. Aregas kontaktperson är Fredrik Lindell.
Ny bussdepå för 240 bussar i och vid postterminalen i Solna. Inom depåområdet kommer befintlig terminalbyggnad att omvandlas till verkstad och uppställning för bussar. Väster om terminalbyggnaden uppförs bussdäck, tvätthall, gasbyggnad samt administrationsbyggnad. Depån utformas med en direktramp ned från Essingeleden för en effektiv logistik och kollektivtrafiklösning. På området finns i dag grönområden med ekologiska värden som omhändertas i projektet genom planering av ekologiska åtgärder och bevarande av grönområden. Aregas uppdrag är projekteringsledning och miljösamordning för projektet. Kontaktperson är Mikael Nässen.
Framtagande av ansökan om tillstånd inklusive miljökonsekvensbeskrivning till vattenverksamhet vid Åsättra Hamn. I uppdraget ingick genomförande av miljöteknisk sedimentundersökning vid Åsättra Hamn åt Österåkers kommun. Uppdraget övergick därefter till ta fram kontrollprogram samt arbeta med uppföljning och kontroll av tillståndspliktig vattenverksamheten.
Aregas medarbetare har hjälpt Östhammars kommun att upprätta den kommunal renhållningsordning och avfallsplan inklusive avfallsmål.

Kontakt

Arega Projektledning AB

Bibliotekstorget 8
171 45
Solna
Telefon: 08-23 40 23
kontakt@arega.se